AEG - BAUKNECHT - BOSCH - SIEMENS - KÜPPERSBUSCH - LIEBHERR - MIELE - WHIRLPOOL

Kontakt


Praha3
Jeseniova 56c
tel.: 222 584 041
tel.: 777 791 834
e-mail: tm@ermild.cz

Otevřeno
po - čt
9:30 - 12:30 13:30 - 18:00

9:00 - 12:30 13:30 - 17:00

sodastream - výměnné místo sodastream - video

obchodní podmínky

Obchodní podmínky


Imana Rejfková

U Zvonařky 11/1415

120 00 Praha 2


Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

 

Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami a Obchodními podmínkami, použijí se příslušná ustanovení zák. č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění.

 

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Er-mild elektro provozovaném společností Er-mild elektro. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Er-mild elektro, IČ: 49654675, DIČ: CZ6752111718 zapsaná v živnostenském rejstříku č.j.:ŽO/0003536/98/VH - obchod a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami  obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

Vymezení pojmů

1. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

2. Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Prodávající je společnost Er-mild elektro, IČ: 49654675, DIČ: CZ6752111718 zapsaná v živnostenském rejstříku č.j.:ŽO/0003536/98/VH - obchod.

3. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

4. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

5. Kupující, který není spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a dále obchodním zákoníkem.

 

Kupní smlouva

Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek.

Prodejní ceny

Veškeré ceny v tomto internetovém obchodě (včetně ceny uvedené na faktuře) jsou pro spotřebitele uvedeny včetně DPH. PHE (poplatku za historický elektroodpad) není v ceně zahrnuto.

 

Potvrzení objednávky

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem. Po obdržení objednávky Vás budeme kontaktovat.

 

Doprava

Doprava po Praze – 500,- Kč včetně DPH (do úrovně chodníku za první uzamykatelné dveře). Další manipulace, donáška do patra dle dohody s prodejcem.

 

Poštovné

Dodání poštou je možné pouze pro malé spotřebiče do velikosti 50cm x 50cm x 50cm. Poštovné potom činní 150,- Kč v rámci České republiky. Platbu je možné provést převodem před dodáním zboží nebo dobírkou při převzetí. Dobírkový poplatek je 50,- Kč pro ČR.

K zasílání zboží využíváme služeb České pošty, PPL a DHL.

Zboží II. jakosti nemá originální obal!

 

Dodací lhůta

Dodací lhůta je 3-10 dnů. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás kontaktovat a po vzájemné dohodě objednávku upravíme. Některé vyznačené druhy zboží jsou pouze na objednávku a dodání je do 20-ti dnů.

 

Přednostní upozornění k ZÁRUČNÍM LISTŮM

V souladu s §620 ods. (3) občanského zákoníku, NENÍ TŘEBA vydávat ke spotřebičům záruční listy. Jako podklad pro uznání záruky, bude stejně jako v dalších zemích EU sloužit pořizovací doklad (faktura), kterou zákazník obdrží při doručení zboží (přilepena v průhledné fólii na OBALU spotřebiče). Na požádání zákazníka však musí prodávající záruční list vystavit.

 

Reklamace

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na povrchové vady se záruka nevztahuje. U vestavěných spotřebičů se záruka nevztahuje na vady způsobené neodbornou instalací.

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně

2) zboží doručte na naši adresu

3) uveďte důvod reklamace, vaši adresu a tel.


Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

Zákony a předpisy:

- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 

Právo prodávajícího od smlouvy odstoupit

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v těch případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává. V takovém případě bude prodávající neprodleně písemně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

 

Právo kupujícího spotřebitele od smlouvy odstoupit

Spotřebitel má dle § 53/7 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší. Spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven. Zboží musí být vráceno bez známek opotřebení. Došlo-li k částečnému opotřebení či spotřebování, je kupující povinen chybějící hodnotu uhradit prodávajícímu v penězích.
Finanční částka za vrácené zboží bude spotřebiteli uhrazena do 30 dnů od doručení projevu vůle odstoupit od smlouvy.
Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:
- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14dnů od převzetí plnění,
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
- na dodávku novin, periodik a časopisů,
- spočívajících ve hře nebo loterii.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.). V těchto případech doporučujeme kupujícímu, osobní doručení zboží na naší provozovnu ER-MILD elektro.

 

Ochrana osobních dat

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.
Veškeré nakládání s osobními údaji kupujícího se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Vyplněním závazné objednávky v internetovém obchodě dává kupující prodávajícímu, jakožto provozovateli internetového obchodu, společnosti ER-MILD elektro, svůj souhlas ke shromažďování a archivaci svých osobních údajů a o svých učiněných nákupech. Osobní údaje získané provozováním internetového obchodu v rámci uzavření kupních smluv mezi účastníky nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty, s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující má právo kdykoliv požádat prodávajícího o výmaz osobních údajů z databáze prodávajícího.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, který může kdykoliv odvolat.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 11. ledna 2010